Privacystatement Inkomensregistratieformulier

1. Inleiding

Bij het gebruik van Inkomensregistratieformulier worden persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In dit privacystatement wordt uitgelegd waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe deze verwerking plaatsvindt.

2. Definities

Verantwoordelijke: de organisatie die gebruikt maakt van Inkomensregistratieformulier voor het uitvoeren van een inkomenstoets van een bepaalde woningzoekende. De inkomenstoets wordt uitgevoerd door een medewerker die onder gezag van de verantwoordelijke organisatie staat. Betrokkene(n): de woningzoekende(n) waarop de inkomensgegevens die verwerkt worden bij het uitvoeren van een inkomenstoets betrekking hebben. Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, maar die niet onder het gezag van de verantwoordelijke valt. Dit kan bijvoorbeeld een softwareleverancier zijn. Derde: een persoon of organisatie die geen verantwoordelijke, bewerker of betrokkene is.

3. Algemeen

De verantwoordelijke volgt wettelijke eisen ten aanzien van privacy, zoals gesteld in onder andere de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat haar vereisten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens worden gevolgd door eventueel voor het gebruik, beheer of ontwikkeling van Inkomensregistratieformulier ingeschakelde bewerkers middels een bewerkersovereenkomst.

4. Doeleinden van de gegevensverwerking

Verantwoordelijke zet het middel Inkomensregistratieformulier in ten behoeve van:
i. Het uitvoeren van een inkomensberekening om te bepalen of een woningzoekende in aanmerking komt voor een sociale huurwoning;
ii. Het (laten) uitvoeren van een accountantscontrole op de gedane inkomensberekening.

5. Verwerkte persoonsgegevens

Verantwoordelijke verwerkt bij het gebruik van Inkomensregistratieformulier de volgende soorten persoonsgegevens:
Persoonsgegevens van woningzoekenden bestaande uit en beperkt tot: Naam, (toekomstig) adres, geboortedatum, status Student/COA, inkomensgegevens, aftrekposten en typering relatie van woningzoekenden binnen een huishouden.

6. Beveiliging

Verantwoordelijke heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van betrokkene te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek, de kosten voor het implementeren van de maatregelen en de risicoklasse van de persoonsgegevens.

7. Verstrekking aan derden

Gegevens van betrokkene worden, indien en voor zover er geen sprake is van een wettelijke verplichting tot verstrekking, niet aan derden verstrekt, behalve als dit noodzakelijk is gelet op de doeleinden van gegevensverwerking, bijvoorbeeld in het kader van een controle door een accountant.

8. Rechten betrokkene

Met vragen over het privacybeleid en vragen over inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan betrokkene zich wenden tot de verantwoordelijke.

9. Wijzigingen

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen.

Datum laatste wijziging: 16 december 2015