Informatie over IRF

IRF

Het Inkomensregistratieformulier (IRF) is een gebruiksvriendelijke webbased rekenmodule waarmee corporaties eenvoudig het huishoudinkomen van huurders bij woningtoewijzing kunnen berekenen. Het resultaat is een overzichtelijk en printbaar formulier dat het inkomensdossier compleet maakt.

Klik hier voor een interactieve instructie van het gebruik van IRF.

Corporaties moeten 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan de primaire doelgroep. Deze regeling wordt ook wel de staatssteunregeling of EU-regeling genoemd. Het niet voldoen aan deze regeling kan staatssteunstop tot gevolg hebben. Om te bepalen of een huurder tot de primaire doelgroep behoort, dient het inkomen getoetst te worden. Met het IRF kan deze inkomenstoets op eenvoudige wijze worden uitgevoerd en geregistreerd. Het programma leidt u op eenvoudige wijze stap voor stap door het hele proces. Het inkomen wordt vastgesteld, waarna u het formulier ter ondertekening aan de huurder overlegt.

Het getekende formulier legt u tezamen met de inkomensbescheiden vast in het inkomensdossier. Bij de jaarlijkse controle zal de accountant steekproefsgewijs de inkomensdossiers op fouten en/of onregelmatigheden controleren. Onze IRF-tool draagt bij aan een helder proces en verkleint de kans op foutieve berekeningen.

Passend Toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties huishoudens met (potentieel) recht op huurtoeslag een passende woning toewijzing, ofwel een betaalbare woning. Het inkomen bepaalt of een huishouden passend moet worden toegewezen. Indien uit de toetsing blijkt dat een huurder passend moet worden toegewezen, bepaalt de huishoudgrootte welke aftoppingsgrens (maximale huurprijs) van toepassing is.

Om die reden dient vanaf heden de huishoudsamenstelling, inclusief kinderen, geregistreerd te worden. In de tool kunt u zowel het inkomen als de huishoudsamenstelling registreren. Vervolgens krijgt u een melding indien de kandidaat-huurder op basis van zijn inkomen passend moet worden toegewezen, inclusief de juiste aftoppingsgrens op basis van de huishoudsamenstelling.